RODO /

POLITYKA
PRYWATNOŚCI

 

W dążeniu do zapewnienia zgodnego z obowiązującym prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z naszych usług, przyjęliśmy Politykę Prywatności.

Dokument ten został opracowany zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, znanego powszechnie jako RODO.

Administratorem danych osobowych jest:
PASSION DESIGN Mikołaj Szymkowiak
ul. Mostowa 6A
63-200 Golina
NIP 6172063857
REGON 300956798

Dane kontaktowe Administratora:
e-mail: mikolaj.szymkowiak@gmail.com
ul. Cyprysowa 32/10
62-052 Komorniki

Podstawa prawna oraz cele przetwarzania danych osobowych:
1.  Na mocy art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dane są przetwarzane w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Celem przetwarzania danych jest realizacja umowy lub podjęcie działań przed jej zawarciem, zgodnie z żądaniem osoby, której dane dotyczą.

2. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, dane osobowe objęte zgodą są przetwarzane. Zgodnie z postanowieniami art. 7 ust. 3 RODO, osoba udzielająca zgody ma prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Udzielenie zgody jest zawsze dobrowolne, a cel przetwarzania danych osobowych jest zawsze określony w treści zgody.

3. Na mocy art. 6 ust. 1 lit. c, dane są przetwarzane w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

4. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f, dane są przetwarzane w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, polegających na:

– przetwarzaniu danych osobowych w celu ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych ze świadczonymi usługami,
– zbieraniu danych w celach statystycznych i analitycznych, co pozwala na poprawę jakości naszych usług,
– zbieraniu danych w zakresie podanym w formularzu kontaktowym.

Odbiorcy danych osobowych:
Administrator udostępnia dane osobowe w celu realizacji zadań określonych w umowie lub na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Odbiorcami są pracownicy i współpracownicy Administratora, posiadający odpowiednie upoważnienia lub z którymi zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Profilowanie odbywa się także poprzez usługi Google Analytics, z danymi przechowywanymi na amerykańskich serwerach (zgodnie z Polityką Prywatności Google).

Okres przechowywania danych osobowych:
Dane osobowe są przetwarzane jedynie przez niezbędny czas realizacji celu, dla którego zostały pozyskane. Przetwarzanie zostanie zakończone, gdy obowiązek prawny przestanie istnieć, przestanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z współpracą, wygaśnie zgoda lub zostanie ona wycofana.

Prawa osób, których dane są przetwarzane:
Osoba, której dane są przetwarzane, ma zgodnie z RODO następujące prawa: dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przeniesienia danych do innego administratora w przypadku przetwarzania zautomatyzowanego. Osoba ta może także złożyć skargę do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Profilowanie:
Profilowanie obejmuje korzystanie z usług Google Analytics (zgodnie z Polityką Prywatności Google).

Pliki Cookies:
Strona wykorzystuje pliki cookies do prawidłowego funkcjonowania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych i społecznościowych. Wykorzystywane są pliki cookies sesyjne, Google Analytics oraz funkcjonalne. Zmiana ustawień przeglądarki internetowej umożliwia ograniczenie lub całkowite zrezygnowanie z korzystania z cookies.

Logi serwera:
Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, gdzie zapisywane są w logach serwera. Logi zawierają adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Logi są przechowywane na serwerze, ale dane w nich nie są identyfikowane z konkretnymi osobami i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji. Logi serwera są ujawniane tylko osobom upoważnionym do administrowania serwerem.