JCM - Logotyp_01
JC Management - Logotyp
zakres prac: projekt / skład / dtp
JCM - Logotyp_02
JCM - Logotyp_03